PREDATOR II

PREDATOR III

Big game fishing:

- Bluefin tuna (lat. Thunnus thynnus – tuna plavih peraja)
- Swordfish (lat. Xiphias gladius - sabljarka, iglun)

Little game fishing:

- Little tunny (lat. Bonito, luc)
- Albacore (lat. Thunnus alalunga, longfin tuna)
- Dorado (lat. Coryphaena hippurus, dolphin fish, lampuga)
- Amberjack (lat. Seriola dumerili, gof)
- Zubatac (lat. Denteks – dentex)